BIBLIOGRAFI


for Eivind Vågslid


Bibliografien er henta frå s. 433 i Norderlendske fyrenamn.

(Berre bøker og tidskriftstykke av Eivind Vågslid er tekne med. Lista er meint å vera fullstendig. Han skreiv og mykje i avisor (frå 1920 av), mest om målspørsmål og namnegransking.)


1930.

1. Norsk navnebok. Døypenovn med tydingar. 256 s. Oslo 1930.
(Boki var ferdig i desember 1929, og nokre fåe eksemplar — visstnok tri — ber årstalet 1929.)

2. Norske logmannsbrev frå millomalderen. Ei skrifthistorisk etterrøking av logmannsbrev frå Oslo, Uppland, Skien, Tunsberg, Borgarting og Bohuslän. 192 s. Oslo 1930.


1931.

3. Nidaros i trøndske logmannsbrev frå millomalderen. 14s. Oslo 1931.


1932.

4. Norsk navnesed. Ei utgreiding um norske mannenovn. 80 s. Oslo 1932.

5. Norsk navnesed. Norsk pedagogisk Tidskrift 16.154—63.

6. Bergen, Bjørgvin eller Bergvin? [Melding av] Mikjel Sørlie: Bergens bynavn.... Norsk pedagogisk Tidskrift 16.179—83.

7. [Melding av] Gustav Indrebø: Nynorsk og bokmål. . . . Norsk pedagogisk Tidskrift 16.234—36.

8. [Melding av] Gustav Indrebø: Fylke og fylkesnamn og [den same:] Um namnet Møre i eldre tider. Norsk pedagogisk Tidskrift 16.237—38.

9. [Melding av Gustav Indrebøs utg. av] Gamal norsk homiliebok.... Kirke og Kultur 39.126—28.


1934.

10. Norske novn. Norsk pedagogisk Tidskrift 18.43—46.

11. Utanlendske riksnovn og folkenovn. Norsk pedagogisk Tidskrift 18.117— 22.

12. Unorske og rangskrivne heradsnamn. Norsk aarbok 15.74—85.

13. Unorske og uhøvelege bynovn. Norrøna 8.97—104.


1936.

14. Norsk måltidende l. 160 s. Eidsvoll. (Kom i 10 hefte.)


1937.

15. Norsk måltidende 2. s. 161—320. Eidsvoll. (Kom i 5 hefte.)

16. Pál Styrkársson og Varðnaðarr´øða. (Avhandlinger utgitt av Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo. II. Hist.-Filos. Klasse. 1937. No. 3). 33 s. Oslo 1937.


1938.

17. [Norsk måltidende 3]. s. 321—480. [Eidsvoll].
(Kom i 5 hefte. Denne tidskrifti gav Vågslid ut på eigen kostnad. Dei til saman 29 artiklane i dei tri bandi er alle skrivne av honom, og innhaldet krinsar om rettskrivingsspørsmål, målodling og gamalnorske emne. Siste bandet lyktar midt i ei utgreiing og vantar eige tittelblad.)


1939.

18. Bøyging av fyrrtid partisipp til sterke segnord med endinge i i norske målføre. Heidersskrift til Gustav Indrebø på femtiårsdagen 227—36. Bergen 1939.


1945.

19. Er namnet ditt norsk? Frambladet 2:3.4—5.

20. Korleis ein skal skriva stadnamn, l. Utanlandske stadnamn. Frambladet 2:4.4.


1946.

21. Korleis ein skal skriva stadnamn. 2. Norske stadnamn. Frambladet 3:1.4—6.

22. Målleg reaksjon. Den høgre Skolen 45.252—54.

23. Tyske lånord i norsk. Den høgre Skolen 45.570—74.


1947.

24. Skeid i gamalnorsk. [36] s. Oslo [1947].
(Heftet er ei samling av 18 lærebrev, kvart på 2 s., for Fram gymnas, Oslo. Tittelen stend på hefteomslaget.)

25. Percy Bysshe Shelley: Ein song om vestanvind. Den høgre Skolen 46.163— 65.
(«Omsett frå engelsk til norsk av Eivind Vågslid». Prenta opp att i nr. 28 61—64.)


1949—66.

26. [Namnetolkingar i] Norsk Allkunnebok. 1—10. Oslo [1949—66].
(På ein prenta lepp til tingarane i 1966 opplyser Fonna forlag at «Stadnamn-tydingane av Eivind Vågslid er det tanken å få ut i ei serskild bok med tillegg og eventuelle rettingar.» — Det vart berre med tanken. I alt ber 4900 namnetolkingar signaturen «E. V»; av desse gjeld 4200 stadnamn — norske og utanlandske — og 700 døypenamn. Kring 10 artiklar om andre emne har Vågslid og skrive).


1950.

27. Oslo vart hovudstad i Noreg 31. august 1314, og omtrent samstundes vart det skapa eit gamalnorsk riksmål i Oslo. Kooperatøren 44.197—99.


1952.

28. Skaldeord. 86 s. [Eidsvoll 1952].1955.

29. Grunndrag i norsk mål. 15+1 upag. s. [Eidsvoll 1955]. (Serprent av Fossegrimen 2.87—94, 168— 70.)


1956.

30. Vitskaplege verk som vantar um norsk mål. Fram daa, Frendar 1956.44—60.

31. Samnorsk eller sams unorsk? Høgskulebladet 52.107.


1958.

32. Stadnamntydingar. 232 s. Eidsvoll 1958.
(Siste luten av opplaget vart innbunden i 1983, med nytt omslag: «Eidsvoll 1958. Med tillegg 1983». Det upag. tillegget er 3 s.)

33. Norsk målbygnad. Ordlaging til segnordet skjota. Fram daa, Frendar 1958.65—77.


1959.

34. Avleidningar til segnord med nedsetjande tyding. Fram daa, Frendar 1959.67—76.


1960.

35. Feta og -fot i norske stadnamn. Namn och Bygd 48.25—33.


1961.

36. Raumarike og andre namn på Raum-. 12 s. [Eidsvoll 1961].
(Retta serprent av Årbok for Romerike Historielag 4.98—107. — Jfr. nr. 44.)


1963.

37. Stadnamntydingar. l. 272 s. [Oslo 1963].


1965.

38. Litt um Voluspå. Fram daa. Frendar 1965.99—113.


1969.

39. Vestfoldmål 1366—99 i 30 brev av bisp Øystein Aslaksen i Oslo. X + 289 s. Oslo 1969.


1974.

40. Stadnamntydingar. 2. XX + 592 s. Oslo 1974 [utsend januar 1975].


1978.

41. Brev til Det akademiske kollegium ved Universitetet i Oslo. 31 s. [Eidsvoll k 1978].

42. Rangt tydde stadnamn. Maal og Minne 1978.109—32.


1979.

43. Stadnamntydingar. 3. [IV] + 183 s. Oslo 1979.


1981.

44. Raum- i stadnamn. Fram daa, Frendar 1981.73—80. (Jfr. nr. 36.)


1984.

45. Stadnamntydingar. 4. Med nye tydingar til ord og namn. Ill s. Bjørgvin 1984.


1988.

46. Norderlendske fyrenamn. Namnebok. 436 s. Eidsvoll 1988.


1989.

47. Norske skrivarar i millomalderen. 804 s. Eidsvoll.